Terén
Pole performativního umění

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla.

Programové těžiště Terénu tvoří vlastní inscenační činnost různé produkční náročnosti, kterou zajišťují hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy.

Na místo jedné vývěsní estetiky Terén buduje estetickou diverzitu. Zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit.

Terén vytváří prostor pro vznik inscenačních a jednorázových projektů s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu.

Terén koncepčně pracuje s městským prostředím Brna jako s komplexním tvůrčím prostorem. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve specifických prostorách urbánní krajiny.

Terén setkává oficiální a undergroundovou kulturu, zřizovanou a nezávislou scénu, profesionální i začínající umělce.

Terén iniciuje tvůrčí setkání autorů performativního umění s umělci z jiných uměleckých oblastí.

Terén spolupracuje s iniciativami a institucemi z mimoumělecké oblasti jako jsou akademická a vědecká pracoviště, environmentální a ekologická hnutí, neziskové a další organizace.

Terén zkoumá současné podoby performativního umění, je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání, v rámci kterého organizuje setkávání s divadelními profesionály, přednášky, diskuze a praktické dílny.

Program Terénu hledá odezvu u různých diváckých okruhů a komunit i mimo divadelní oblast.

Terén zajišťuje podmínky pro vznik odvážných uměleckých projektů, které v tržním kulturním prostředí nemají příležitost se prosadit.

Terén hledá novou životnost vztahů mezi autory a publikem, jeho misí je trvalá redefinice smyslu a pozice divadla a performativního umění ve společnosti.

Smyslem činnosti Terénu je vytvářet dlouhodobé zázemí pro vznik náročných, specifických děl performativního umění. Naše role je předně dramaturgická a produkční, spolupracujeme s lokálními, mimobrněnskými i zahraničními autory. Program Terénu není profilován primárně jako opozice činoherní estetiky, ani jako prostor pro uvádění pouze minoritních žánrů scénického umění, ani jako uzavřená podpora začínajících tvůrců. Neodmítáme žádné přístupy a formy. Naše činnost vychází z komplexní snahy o změny trajektorií i vektorů v samotném uvažování o performativním umění ve vícedruhovém a nadžánrovém smyslu. Stejně jako ze soustředěného zkoumání zdánlivě probádaných ustálených oblastí jako činohry, opery, divadelní tvorby pro děti ad.

Terén zahájil činnost 1. října 2019. Byl založen jako zcela nová platforma v komplementárním vztahu k činnosti Divadla Husa na provázku a HaDivadla a k celkovému kulturnímu kontextu Brna. Jeho východiska čerpají z fundamentálního tázání se po současných identitách děl performativního umění a institucí, v jejichž produkčním zázemí tato díla vznikají. Jedním z dílčích cílů činnosti Terénu je proto rozvíjení možných forem dialogu mezi tvůrci a publikem s pozorností k prověřování svého vlastního přístupu jako iniciátorů této komunikace, tedy s pozorností k obecnému kontextu pozitivních i negativních limitů a dalších formativních podmínek vzniku děl performativního umění, jako jsou stabilní herecký soubor, stálý prostor, nutnost dílo prostřednictvím představení stále znovu rekonstruovat či standardizovaná doba přípravy. Snahou Terénu je tyto podmínky redefinovat – rozvíjet rozmanité přístupy k tvorbě ve smyslu flexibilní délky příprav, zapojování rozmanitých komunit v podobě spoluautorů projektů, dehierarchizovaného typu práce či využívání specifických prostor městské krajiny.

Budujeme stabilní zázemí pro současné performativní umění, které se spíše vymyká jednotě, stálosti a opakování. Zajímají nás samotné meze toho, čím je v současné době divadlo a performance. Snažíme se je vnímat šířeji, tedy nikoliv pouze jako estetizované a plně prokomponované lidské projevy. Pro svou dramaturgii nepotřebujeme primárně divadelní prostor, ale ani teatrologický pojmový aparát. Soustředíme se na průzkum možností rozvíjení konkrétního média nebo umělecké formy a ohledávání možností, jak jejich potenciál rozšiřovat, atakovat, přeskupovat. Fakt, že se pohybujeme nad konkrétními kategoriemi médií a žánrů a že chceme představit svou práci v různých rychlostech a možnostech trvání, uměleckých formách a s různě velkou stopou do společenské a umělecké struktury Brna i jiných měst, znamená jediné – performativita je jen jedna a může se projevovat stejně dobře v divadelním sále jako i v malbě či elektronické, ale i klasické hudbě nebo na nároží před řeznictvím ve tři hodiny odpoledne. Není hlavní výspou divadla, je mnohem širší a ovládá nás cele.

Uvádíme umělecká díla, za kterými stojí suverénní autorské sebevyjádření. Soustředíme se na autorskou tvorbu, která si zvolila vlastní důvod a potřebu existence a která se nerealizuje z institucionalizované setrvačnosti. Chceme kontinuálně narušovat estetickou a ideovou monokulturu, názorové bezpečí a izolaci společenských vrstev a komunit.

Ideově název Terénu odkazuje k pohybu po ztíženém, nerovném, nestabilním, strukturovaném, ale i chaotickém povrchu. Nabízí nikoliv hladkou a čitelnou dramaturgii, ale spíše dramaturgii plnou tektonických zlomů, zákrut a překážek. Dramaturgii na úrovni komponovaných řad inscenací, projektů a událostí a ohledávání možných perspektiv, rolí nebo zážitků diváka. Risk a riziko jsou součástí profilu Terénu, neboť o něm uvažujeme jako o prostoru, v němž se rodí nové organismy.

Recenze & články:
Článek Barbory Etlíkové: Nízké intenzity, proměny hmoty v časopise Svět a divadlo, zkoumá první sezonu platformy Terén, k nahlédnutí zde. Vyšlo v prvním čísle SAD 2021, 32 ročník.

Rozhovor s Matyášem Dlabem pro blog Centra experimentálního divadla, 1. 9. 2021

Ve virtuálním prostoru jsme ochuzeni o spontánnost – rozhovor s uměleckým šéfem Matyášem Dlabem o projektech platformy Terén. Vyšlo v Artalku 26. 4. 2021, online ke přečtení zde.

Článek Ivy Heribanové Tři roky terénních průzkumů na poli performativního umění shrnující působení Terénu od jeho založení posoučasnost vyšel v č. 2/2023 Divadelních novin.

Rozhovor, Matyáš Dlab o Terénu a výhledu na rok 2023 v č. 2/2023 Full Moonu.