Terén
Pole performativního umění

Terén je dramaturgická, produkční a distribuční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo.

Programové těžiště Terénu tvoří vlastní inscenační činnost různé produkční náročnosti, kterou zajišťují hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy.

Terén koncepčně pracuje s městským prostředím Brna jako s komplexním tvůrčím prostorem. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve specifických prostorách urbánní krajiny.

Na místo jedné vývěsní estetiky Terén buduje estetickou diverzitu. Zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit.

Terén vytváří prostor pro vznik inscenačních projektů s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu.

Terén iniciuje tvůrčí setkání autorů performativního umění s umělci z jiných uměleckých oblastí.

Terén spolupracuje s iniciativami a institucemi z mimoumělecké oblasti jako jsou akademická a vědecká pracoviště, environmentální a ekologická hnutí, neziskové a další organizace.

Terén setkává oficiální a undergroundovou kulturu, zřizovanou a nezávislou scénu, profesionální i začínající umělce.

Terén produkuje vlastní inscenační projekty, které uvádí v Brně na domácí scéně a které dále distribuuje mimo Brno.

Terén zkoumá současné podoby performativního umění, je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání, v rámci kterého organizuje setkávání s divadelními profesionály, přednášky, diskuze a praktické dílny.

Terén hledá novou životnost vztahů mezi autory a publikem, jeho misí je trvalá redefinice smyslu a pozice divadla a performativního umění ve společnosti.

Program Terénu hledá odezvu u různých diváckých okruhů a komunit i mimo divadelní oblast. Terén zajišťuje podmínky pro vznik odvážných uměleckých projektů, které v tržním kulturním prostředí nemají příležitost se prosadit.

Činnost platformy bude zahájena týdenním programem s názvem Terénní úprava, který proběhne 1.–6. 10. 2019.

✰✰✰

Cílem kolektivu Terén je vytvořit dlouhodobé zázemí pro vznik náročných, specifických děl performativního umění. Naše role je předně dramaturgická a produkční, snažíme se vytvořit prostředí, které je otevřené lokálním, mimobrněnským a zahraničním tvůrcům. Terén se neprofiluje primárně jako opozice činoherní estetiky, jako prostor pro uvádění minoritních divadelních žánrů, ani jako uzavřená podpora začínajících tvůrců. Neodmítá žádné formy a přístupy. Profiluje se jako komplexní snaha o změny trajektorií i vektorů v samotném uvažování o performativním umění ve vícedruhovém a nadžánrovém smyslu. Zároveň nás přitahuje možnost detailního průzkumu zdánlivě probádaných uměleckých oblastí, tedy opery, činohry, inscenací pro děti ad.

Terén vzniká jako zcela nová platforma v komplementárním vztahu k činnosti Husy na provázku a HaDivadla a k celkovému kulturnímu kontextu Brna. Jeho východiska stojí na fundamentálním tázání se po identitě děl performativního umění a institucí, v jejichž produkčním zázemí tato díla vznikají. Smyslem činnosti Terénu je rozvíjení možných forem dialogu mezi tvůrci a publikem s pozorností k prověřování svého vlastního přístupu jako iniciátorů této komunikace, tedy s pozorností k obecnému kontextu pozitivních i negativních limitů a dalších formativních podmínek vzniku děl performativního umění, jako jsou stabilní herecký soubor, stálý prostor, nutnost dílo prostřednictvím představení stále znovu rekonstruovat, standardizovaná doba přípravy a další. Snahou Terénu je tyto podmínky redefinovat – rozvíjet rozmanité přístupy tvorby ve smyslu flexibilní délky příprav, zapojování rozmanitých komunit v podobě spoluautorů projektů, dehierarchizovaného typu práce či využívání specifických prostor městské krajiny.

Programové těžiště Terénu tvoří uvádění vlastních projektů různé produkční náročnosti, které jsou namísto vlastního souboru zajišťovány hostujícími autory, divadelními skupinami a uměleckými kolektivy. V těchto divadelních i přesahových projektech chceme kombinovat dva základní formáty spolupráce – rezidenční (delší doba přípravy, soustředěná souborová práce, reprízy a hostování) a projektový (jednorázové intervence, akce, spontánnější projevy, které mohou nabývat povahy výtvarných performancí, hudebních akcí atd.). Významnou součástí programu Terénu bude dále uvádění hostujících divadelních produkcí a děl z jiných uměleckých oblastí, které se vyjadřují inspirativním performativním jazykem.

Zajímá nás budování identity zázemí pro současné performativní umění, která se spíše vymyká jednotě, stálosti a opakování. Identity, jíž definuje absence stálého prostoru, souboru i jednotného uměleckého profilu a která dává prostor různorodé umělecké tvorbě. Zajímají nás samotné meze toho, čím je v současné době divadlo a performance. Snažíme se je vnímat šířeji, tedy nikoliv pouze jako estetizované a plně prokomponované lidské projevy. Pro svou dramaturgii nepotřebujeme primárně divadelní prostor, ale ani teatrologický pojmový aparát. Soustředíme se na průzkum možností rozvíjení konkrétního média nebo umělecké formy a ohledávání možností, jak jejich potenciál rozvíjet, atakovat, přeskupovat. Fakt, že se pohybujeme nad konkrétními kategoriemi médií a žánrů a chceme představit svou práci v různých rychlostech a možnostech trvání, uměleckých formách a s různě velkou stopou do společenské a umělecké struktury Brna i jiných měst, znamená jediné – performativita je jen jedna a může se projevovat stejně dobře v divadelním sále jako i v malbě či elektronické, ale i klasické hudbě nebo na nároží před řeznictvím ve tři hodiny odpoledne. Není hlavní výspou divadla, je mnohem širší a ovládá nás cele.

Stěžejním východiskem činnosti Terénu je úsilí vytvořit strukturu pro vznik takových děl, za kterými stojí suverénní autorské sebevyjádření bez ohledu na renomé umělců. Slouží pro autorskou tvorbu, která si zvolila vlastní důvod a potřebu existence a která se nerealizuje setrvačně. Terén chce kontinuálně narušovat estetickou a ideovou monokulturu, názorové bezpečí a izolaci společenských vrstev a komunit.

Prakticky název Terénu odkazuje k uvažování o domácí scéně nikoliv v kontextu jedné budovy, ale k cílené práci s městem. Ideově název Terénu odkazuje k pohybu po ztíženém, nerovném, nestabilním, strukturovaném, ale i chaotickém povrchu. Nabízí nikoliv hladkou a čitelnou dramaturgii, ale spíše dramaturgii plnou tektonických zlomů, zákrut a překážek. Dramaturgii na úrovni komponovaných řad inscenací, projektů a událostí a ohledávání možných perspektiv, rolí nebo zážitků diváka. Primárně nás láká pouť po proměnlivé a pohyblivé krajině i s možností vstupu do slepých uliček, jež je nezbytné probádat. Risk a riziko jsou součástí profilu Terénu, neboť o něm uvažujeme jako o prostoru, v němž se rodí nové organismy.